life insurance companies

.
.

โครงการ

สัมมนาผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ครั้งที่ 11

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2552

โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

********************

หลักการและเหตุผล

การสาธารณสุข การรักษาสุขภาพของประชาชนและการใช้ชีวิตหลังเกษียณนั้น เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับสถานพยาบาลให้การดูแลรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ และเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยได้รับบริการจากภาครัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

สมาคมประกันชีวิตไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีหลักประกันสุขภาพและรู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้ในชีวิตหลังเกษียณ โดยปัจจุบันมีผู้เอาประกันชีวิตบางส่วนได้ซื้อ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและได้ทำประกันชีวิตที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตหลังเกษียณ นอกจากนี้ธุรกิจประกันชีวิตสนับสนุนให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อให้เป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตยามเกษียณของประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ต้องพึ่งสวัสดิการจากทางภาครัฐ โดยการประกันรายได้หลังเกษียณนั้นมีอยู่ 3 แบบ ตามทีมาของ World Bank คือ 1.ระบบประกันสังคม 2.ระบบการออมแบบผูกพันโดยบังคับ เช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญ และ 3.ระบบการออมแบบผูกพันโดยสมัครใจ ซึ่งในแบบที่ 3 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ใส่ใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งสวัสดิการของภาครัฐ เพื่อภาครัฐจะได้นำเงินดังกล่าวไปช่วยประชาชนรากหญ้าที่ไม่มีความสามารถอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้จัดงานสัมมนาผู้สื่อข่าวครั้งที่ 11 ขึ้น ในหัวข้อ ทางเลือกหลักประกันความมั่นคง เพื่อการดำรงชีวิตที่มั่นใจขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค ผู้ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศ และสื่อมวลชน ในการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพและการออมเงินหลังเกษียณให้เป็นไปตามความต้องการและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างผู้บริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมทั้งเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณกุศลโดยจะร่วมกันมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนและยากจนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค ผู้ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศ และสื่อมวลชน ในการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพและการออมเงินหลังเกษียณให้เป็นไปตามความต้องการและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

2. เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างผู้บริหารของภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน

3. เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณกุศลโดยจะร่วมกันมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนและยากจน

กลุ่มเป้าหมาย

1. สื่อมวลชนสายประกันชีวิตและสายเศรษฐกิจ

2. ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

3. ผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต

4. ผู้บริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

สัมมนาในหัวข้อ

การสร้างหลักประกันความมั่นคง เพื่อการดำรงชีวิตที่มั่นใจ

วิทยากร

1. รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ในหัวข้อ การส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเกษียณอายุและการประกันสุขภาพ

2. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ในหัวข้อ มาตรการในการส่งเสริมผู้มีรายได้เก็บออมเงินและใช้จ่ายเงินเพื่อดูแลตนเองลดภาระ งบประมาณของภาครัฐ

3. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ในหัวข้อ งบประมาณค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้องจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของประชาชนทุกสาขา อาชีพสูงเป็นทวีคูณสม่ำเสมอ

4. อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

ในหัวข้อ การเกิดผลิตภัณฑ์ให้บริการเพื่อรองรับการเกษียณอายุ และการประกันสุขภาพเป็น ทางเลือกการสร้างหลักประกันความมั่นคง เพื่อการดำรงชีวิตที่มั่นใจ

ผู้ดำเนินรายการ

สื่อมวลชน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 140 คน

- ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

- ผู้บริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

- ผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต

- นักข่าวสายประกัน และสายเศรษฐกิจ

- คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันชีวิตไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำข้อคิดเห็นของภาครัฐและภาคเอกชนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและการออมเงินหลังเกษียณให้มีประโยชน์และเอื้อต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น

2. ผู้บริหาร และสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพิ่มมากขึ้น

3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการกุศล เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน

*******************************

กำหนดการ

โครงการ สัมมนาผู้สื่อข่าว ครั้งที่ 11

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2552

โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

Fวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

13.00 - พบกันที่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีตำรวจลุมพินี

13.30 - ออกเดินทางโดยรถบัส

13.30 – 16.00 . - เดินทางถึงโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา

16.00 – 16.30 น. - ลงทะเบียนเข้าห้องพัก

16.30 - 18.00 น. สันทนาการริมชายหาดระหว่างสื่อมวลชนและผู้บริหาร

19.00 -24.00 น. - งานเลี้ยงสังสรรค์ ริมสระว่ายน้ำ ชั้น 4

F วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2552

08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน เพชรชมพู

09.00-09.15 น. - กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ โดย คุณพีระพงศ์ อุ่นจิตต์ กรรมการประจำคณะฯ

09.15-09.30 น. - กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

09.30-11.30 น. - เสวนาหัวข้อ ทางเลือกหลักประกันความมั่นคง เพื่อก
.
.
.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies
personal finance ,world finance ,finance news ,finance jobs ,business finance ,financing ,jobs in finance ,finance companies ,personal finance software ,finance careers ,international finance ,finance company ,careers in finance ,finance internships ,personal finance articles ,security finance ,heights finance ,healthcare finance ,finance software ,corporate finance ,stock market prices ,yhoo finance ,cnn finance ,finance articles ,finance help ,finance magazines ,finance job ,home finance software ,finance.com ,finance calculator ,household finance ,top finance ,finance dictionary ,finance recruiters ,help with finances ,personal finance advice ,career in finance ,finance calculator online ,project finance ,finance internship ,gogle finance ,finance career ,personal finance education ,journal of finance ,corporate finance jobs ,finance quotes ,consumer finance ,money finance ,finance advisor ,pioneer finance ,personal finances ,free finance software ,finance manager ,mba in finance ,online finance courses ,finance education ,finance analyst ,consumer finance companies ,finance tutor ,stock market ,historical stock prices ,global finance ,finance major ,islamic finance ,online personal finance ,finance certifications ,eagle finance ,kiplinger personal finance ,city finance personal finance ,world finance ,finance news ,finance jobs ,business finance ,financing ,jobs in finance ,finance companies ,personal finance software ,finance careers ,international finance ,finance company ,careers in finance ,finance internships ,personal finance articles ,security finance ,heights finance ,healthcare finance ,finance software ,corporate finance ,stock market prices ,yhoo finance ,cnn finance ,finance articles ,finance help ,finance magazines ,finance job ,home finance software ,finance.com ,finance calculator ,household finance ,top finance ,finance dictionary ,finance recruiters ,help with finances ,personal finance advice ,career in finance ,finance calculator online ,project finance ,finance internship ,gogle finance ,finance career ,personal finance education ,journal of finance ,corporate finance jobs ,finance quotes ,consumer finance ,money finance ,finance advisor ,pioneer finance ,personal finances ,free finance software ,finance manager ,mba in finance ,online finance courses ,finance education ,finance analyst ,consumer finance companies ,finance tutor ,stock market ,historical stock prices ,global finance ,finance major ,islamic finance ,online personal finance ,finance certifications ,eagle finance ,kiplinger personal finance ,city finance