แผนการจัดการเรียนรู้ตามโครงการยุวชนประกันภัย 2554

แผนการจัดการเรียนรู้ตามโครงการยุวชนประกันภัย 2554

หน่วยการเรียนรู้ บูรณาการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

เรื่อง การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันชีวิต จำนวน 3 ชั่วโมง

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต/คุณภาพชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้ พ 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ/ชีวิต

อุบัติเหตุ และการประกันภัย

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น พ 5.1(2) เข้าใจและเห็นคุณค่ากระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัย

ให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชนด้วยการประกันภัย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1) รู้ เข้าใจ อธิบายความสำคัญของการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. และ การประกันชีวิต ได้

2) รู้และเข้าใจ หลักการปฏิบัติเมื่อมีเหตุประสบภัยจากรถ

3) ปฏิบัติตนหรือให้การช่วยเหลือผู้อื่นในการขอรับความคุ้มครองเมื่อประสบภัยจากรถ

สาระสำคัญ

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เป็นการประกันภัยที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย โดยประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยแก่ผู้ประสบภัยจากรถ โดยผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นอย่างน้อย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) จำแนก/อธิบายประเภทรถที่ต้องทำประกันภัยภาคบังคับ การได้รับความคุ้มครอง และการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น

2) รู้แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนเอง และสามารถแนะนำ ช่วยเหลือผู้อื่นในการขอรับความคุ้มครองเมื่อประสบภัยจากรถ

3) ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยรถและแนะนำผู้อื่นให้เห็นความสำคัญได้

-2-

สาระการเรียนรู้และเนื้อหา

1. การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ที่เอาประกันภัย และความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยและของผู้ขับขี่รถยนต์ในขณะเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เจ้าของรถ จะเลือกทำประกันภัยหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เป็นเจ้าของ และ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. ที่เจ้าของรถทุกคันต้องทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดทุกปีตลอดอายุของการใช้รถ ซึ่งในการเรียนการสอนระดับนี้จะมุ่งเน้นไปที่การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากรถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที รวมถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมรถ หรือที่เราเรียกว่า ซ่อมคนแต่ไม่ซ่อมรถ

3. การคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับ เมื่อจัดทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

4. ค่าเสียหายเบื้องต้นที่เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต

5. การรับค่าสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวรจากการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

6. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

7. ผลของการไม่จัดให้มีการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

การประกันชีวิต คืออะไร

การประกันชีวิต คือ การที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ ผู้เอาประกันภัย “ ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่าเบี้ย

ประกันภัย ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา (กรมธรรม์) ให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อซื้อความคุ้มครองตามที่

ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในกรมธรรม์ อาทิ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์หรือมีอายุ

ยืนยาวจนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “จำนวนเงินเอาประกันภัย”

ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ

การเลือกซื้อตามความเหมาะสมของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก

การประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของการประกันชีวิต คือ

1.ช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัยและครอบครัว เช่น หากผู้นำครอบครัว

ทำประกันชีวิตไว้แล้วเกิดเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เงินประกันชีวิตที่ได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทาง

การเงินของครอบครัวได้ระยะหนึ่ง หรือหากทำประกันชีวิตเพื่อการศึกษาของลูกไว้ ลูกก็จะมีเงินใช้จ่ายเพื่อ

การศึกษาได้ต่อไป เป็นต้น

-3-

2.ช่วยให้เกิดการออมทรัพย์อย่างมีวินัยและต่อเนื่อง เพื่อการประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาวและ

ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดบางรูปแบบของการประกันชีวิตจะมีส่วนของการออมด้วยแต่จะไม่เหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคารเนื่องจากการทำประกันชีวิตเป็นการซื้อความคุ้มครองเป็น

หลักดังนั้นหากมีการยกเลิกกรมธรรม์ในปีใดก็ตามระหว่างอายุสัญญางินที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนจะไม่เท่า

กับจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่จ่ายให้บริษัท เพราะส่วนหนึ่งต้องจ่ายเป็นค่าซื้อความคุ้มครอง ส่วนดีก็คือ หาก

ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใต้เงื่อนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ผู้รับประโยชน์จะไดรับเงินผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งมากกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายบริษัทไปแล้ว

3.การประกันชีวิตเป็นการระดมเงินทุนในรูปของเบี้ยประกันชีวิต ซึ่งบริษัทสามารถนำไปลงทุน

ประกอบธุรกิจอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงิน การจ้าง ฯลฯ และนำมาซึ่งการ

พัฒนาประเทศ นอกจากนั้นผู้เอาประกันภัยยังสามารถนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะ

เวลาเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 10 ปี ไปหักเป็นค่าลดหย่อน ในการคำนวนภาษีเงินได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้

1. เว็บไซด์ คปภ. www.oic.or.th/e-learning และ สายด่วนประกันภัย 1186

2. หน่วยงาน สำนักงาน คปภ.จังหวัด/ภาค/เขต ทั่วประเทศ

3. สื่อการเรียนรู้จากห้องสมุดโรงเรียน

4. ภาพข่าวอุบัติเหตุทางรถ / จากนิตยสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ

5. สื่ออุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

6. สื่อการเรียนการสอน การประกันภัยรถตาม พ.ร.บ./ ประกันชีวิต

----
personal finance ,world finance ,finance news ,finance jobs ,business finance ,financing ,jobs in finance ,finance companies ,personal finance software ,finance careers ,international finance ,finance company ,careers in finance ,finance internships ,personal finance articles ,security finance ,heights finance ,healthcare finance ,finance software ,corporate finance ,stock market prices ,yhoo finance ,cnn finance ,finance articles ,finance help ,finance magazines ,finance job ,home finance software ,finance.com ,finance calculator ,household finance ,top finance ,finance dictionary ,finance recruiters ,help with finances ,personal finance advice ,career in finance ,finance calculator online ,project finance ,finance internship ,gogle finance ,finance career ,personal finance education ,journal of finance ,corporate finance jobs ,finance quotes ,consumer finance ,money finance ,finance advisor ,pioneer finance ,personal finances ,free finance software ,finance manager ,mba in finance ,online finance courses ,finance education ,finance analyst ,consumer finance companies ,finance tutor ,stock market ,historical stock prices ,global finance ,finance major ,islamic finance ,online personal finance ,finance certifications ,eagle finance ,kiplinger personal finance ,city finance personal finance ,world finance ,finance news ,finance jobs ,business finance ,financing ,jobs in finance ,finance companies ,personal finance software ,finance careers ,international finance ,finance company ,careers in finance ,finance internships ,personal finance articles ,security finance ,heights finance ,healthcare finance ,finance software ,corporate finance ,stock market prices ,yhoo finance ,cnn finance ,finance articles ,finance help ,finance magazines ,finance job ,home finance software ,finance.com ,finance calculator ,household finance ,top finance ,finance dictionary ,finance recruiters ,help with finances ,personal finance advice ,career in finance ,finance calculator online ,project finance ,finance internship ,gogle finance ,finance career ,personal finance education ,journal of finance ,corporate finance jobs ,finance quotes ,consumer finance ,money finance ,finance advisor ,pioneer finance ,personal finances ,free finance software ,finance manager ,mba in finance ,online finance courses ,finance education ,finance analyst ,consumer finance companies ,finance tutor ,stock market ,historical stock prices ,global finance ,finance major ,islamic finance ,online personal finance ,finance certifications ,eagle finance ,kiplinger personal finance ,city finance